OMGEVINGSVERGUNNING

Bouwplexx draagt zorg voor alle aan uw bouwproject gerelateerde vergunningkwesties, verzoeken en meldingen overheidswege. Sinds 1 oktober 2010 is het begrip "bouwvergunning" vervallen en heeft de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) haar intrede gedaan waardoor voortaan een Omgevingsvergunning moet worden ingediend, mits blijkt dat u vergunningsplichtig bent. Inmiddels zijn ook begrippen "Gebruiksvergunning" en "Sloopvergunning" vervallen. In overleg met u bereiden wij altijd een aanvraagstrategie voor. Minder ingrijpende plannen kunnen wij veelal geheel onder vergunningvrij onderbrengen.

De vergunningfase is een cruciale fase, waarbij fouten een dure en lange nasleep kunnen hebben. Onder tijdsdruk en verre van eenvoudige bouwregels worden bouwaanvragen door veel bureaus niet zelden onvolledig of ondeskundig samengesteld. Ook komt het soms voor dat de aanvrager nog intensieve wijzigingen doorvoert tijdens het vergunningtraject, wat kan resulteren in het vertragen van een vergunning, onnodige frustraties en kostbaar tijdverlies. Omdat Bouwplexx met u vooraf een PVE opstelt en zowel uw taal als de taal van de goedkeurende instanties kan spreken verloopt de vergunningprocedure adequaat. Met aantoonbare kennis staat u altijd sterk.

Werken met Bouwplexx betekent dat u zelf geen rondetafelgesprekken hoeft bij te wonen met Bouw- en Woningtoezicht, brandweer, welstandscommissie, geotechnicus, constructeur of eventuele andere betrokkenen. Geen langdurige onderhandelingen met vergunningverleners. Wij zorgen altijd dat uw aanvraag zorgvuldig is voorbereid, volledig en rechtsgeldig is.